Energiewissel, spoor 3b (Aardgas uit kleine velden-de VERDIEPING)

Omdat de gaswinning rond Slochteren steeds meer wordt beperkt komen overal in Nederland kleinere velden in beeld voor aanvullende gaswinning. Er is berekend, dat om 20% uit Slochteren te compenseren met gaswinning uit kleine velden, dat er ELK JAAR 1000 putten zouden moeten worden geslagen. Het is duidelijk dat een eventueel JAARLIJKS te winnen hoeveelheid aardgas uit de meeste kleine velden geen soelaas biedt. Beter is het om dit gas te laten zitten en het Groninger gas UITSLUITEND VOOR BINNENLANDS HUISHOUDELIJK GEBRUIK te benutten en dus industriële toepassingen en export zo mogelijk onmiddellijk te beëindigen.

Import van gas uit het buitenland (lees RUSLAND) is ongewenst. VERKOOP van Nederlands aardgas aan het buitenland was en is GEWENST. En daarom wordt gekeken naar mogelijkheden om buiten de provincie Groningen nog wat gas te pompen uit vaak al bijna leeggehaalde kleine velden. Dát is niet erg verstandig en rendabel, want het daarin ook aanwezige broeikasgas CO2 moet (tegen zeer hoge kosten) worden afgevangen en “ergens” worden benut of opgeslagen. De gas-winmethode fracking en het ondergronds opslaan van CO2 is terecht zeer omstreden. Zeker zolang er uit de kleine velden versneld gas zal worden gehaald voor industrieel gebruik en voor verkoop aan het buitenland.

02-11-2019: De Britse regering heeft besloten om FRACKING niet toe te staan. Het besluit is genomen op grond van een wetenschappelijk onderzoek. Daarvan zijn de conclusies, dat onacceptabele gevolgen van fracking voor omwonenden niet voorkomen kunnen worden en dat het onmogelijk is om de kracht van aardbevingen ten gevolge van fracking te voorspellen. Het besluit is een reusachtige ommezwaai van de conservatieven onder Boris Johnson.

Nederland was een exportland voor aardgas. De overheid en Gasterra (oftewel Shell en Exxon) hebben zich klemgezet met exportcontracten: afspraken om gas te leveren aan Frankrijk, Zwitserland, Italië, België en Duitsland. Om de Groningse gascrisis op te lossen zijn er twee problemen: tijd en exportcontracten. Die contracten dwingen om de gaskraan open te houden, terwijl die juist zo snel mogelijk dicht moet. Bebouwing isoleren en productie van duurzame energie uitbouwen om het binnen-landse verbruik van Gronings gas te vermin-deren, is prima, maar dát kost veel tijd en geld.

De VVD heeft een VVD-oplossing bedacht: importeer Russisch gas én vloeibaar aardgas. Shell sloot een contract voor een extra gaspijplijn onder de Oostzee en Kamp betaalde voor een extra stikstof-fabriek om dat gas te gaan aanlengen zodat ook Nederlandse huishoudens het kunnen gebruiken. Maar de aanvoer van Russisch gas heeft grote geopolitieke risico’s en een enorm groot klimaatimpact. Net als LNG trouwens.

In 2003 bedroeg de gaswinning uit kleine velden nog 13,9 miljard kuub per jaar. Vijftien jaar later, in 2018, lag dat op 5,1 miljard kuub. In Friesland liggen verhoudingsgewijs een groot deel van die kleine gaswinlocaties. Naarmate zo’n veldje “geleegd” wordt, neemt de gasdruk en de snelheid van de winning af. In 2014 werd uit de Friese ondergrond ongeveer 3,8 miljard m3 gas gehaald. In 2018 was dat winvolume gedaald tot ongeveer 2,1 miljard m3. De gemeente Smallingerland (hoofdplaats Drachten) is met bijna 20 putten nu al de meest aangeboorde gemeente van Nederland.

Het is normaal, dat in de loop van de productie steeds minder en moeizamer gas kan worden opgehaald en de gaswinning zal stoppen mede omdat de kosten dan groter zijn dan de baten. Bij de huidige plannen van de Canadese onderneming Vermilion is in de opgevoerde aanvraag winningsvergunning uit kleine Friese aardgas-voorkomens GEEN rekening gehouden met de de normale daling van de bruikbare hoeveelheid gas plus de aanleg/transport van CO2 en de kosten daarvan.

SJOEMELGAS, BEVING 4.0

Het is een koud kunstje om vanuit een bestaande gas-winput in een bestaand concessiegebied ZIJDELINGS te boren naar buiten dat concessie-gebied. Maar om een daar alvast een forse gasvoorraad te veronderstellen is “natte-vingerwerk”. Het is beslist foute boel om het winbare gasvolume uit het oorspronkelijke gasveldje fictief tot het tienvoudige “op te waarderen”. Zo werd een bijna uitgeproduceerd veldje bij Oudega met een mogelijk gasrestant van maximaal 36 miljoen m3 “zomaar opgewaardeerd” naar een voorraad van 350 miljoen m3 en dát denkelijk om de toestemming voor verlenging van de winningsperiode, versnelling en verhoging van de gasproductie gedaan te krijgen: stiekem ook uit nu nog niet openbaar gemaakte locaties binnen én BUITEN het concessie-gebied.

September 2019: de optie is nu om productie van gas onder Slochteren in 2022 te stoppen. Er wordt toegegeven, dat bij versnelde gaswinning in een klein gasvoorkomen een grote aardbeving mogelijk is. Nu de gaswinning in Groningen in verhoogd tempo wordt verlaagd zijn gemeenten met kleine gasvelden terecht bang voor aardbevingen. In een brandbrief aan minister Wiebes van Economische Zaken waarschuwen de betrokken gemeenten dat het Rijk de gaswinning niet abrupt moet verhogen. Volgens hen zijn er dan aardbevingen mogelijk met een kracht van 4.0, zwaarder dan de zwaarste aardbeving tot nu toe in Groningen. De brief, een initiatief van de gemeente Bergen, is mede ondertekend door Smallingerland, Beemster, Nissewaard, Noordoostpolder, Waalwijk en Westland. Ook de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Weststellingwerf vroegen Wiebes om extra productie uit bestaande putten te verbieden en niet toe te staan dat nieuwe putten worden geslagen of tijdelijk gesloten putten in verlaten velden worden heropend. Er moeten NU besluiten worden genomen om te voorkomen dat later ook de bodem onder Drachten indaalt, de bebouwing ten gevolge van bevingen gaat scheuren en scheefzakken.

Agnes Mulder (CDA): Er ontstaat “onrust” als overheden niet het hele verhaal vertellen of in wollige bewoordingen. Oktober 2019: Het ministerie van EZ verklaarde voortaan burgers, provincies en gemeenten BETER te gaan informeren. Wiebes verklaarde in de tweede kamer dat de laatste restjes gas uit kleine velden BESLIST nodig zijn . En dát onder handjegeklap van Rutte bij de opening van de pijplijn voor Russisch hoogcalorisch gas naar ook Nederland. Merkwaardig, hoogst merkwaardig is het dat Nederland als enige land ter wereld van het aardgas af moet.

Drachten ligt precies tussen twee concessiegebieden van het Franse concern Vermilion, waarvan de inschatting van” winbare hoeveelheid” aardgas kortelings stevig opgevoerd is. Veel woningen en andere gebouwen uit het verleden zijn niet of niet goed gefundeerd. De gevolgen voor de bebouwing in en rond Drachten zullen – bij een zware aardbeving- desastreus zijn. Afgezien van het bovenstaande is het een krankzinnige gedachte dat in Drachten alle aardgas-aansluitingen misschien verwijderd worden terwijl er rond en mogelijk ook onder deze stad nog lang aardgas kan worden opgehaald uit wat kleinere gasvelden.

Het ministerie van EZ wil Vermilion toestemming geven om de productie uit de gaswinlocaties Nijega en Earnewâld tot omstreeks 2032 te verhogen met respectievelijk 472 miljoen m3 en 342 miljoen m3. De adviezen van de provincie, Wetterskip Fryslân en de betrokken gemeenten zijn negatief.

Ga naar GASWINNING UIT KLEINE VELDEN

Spoorboekje (naar het overzicht van de items):  https://bit.ly/2oRFBTU