Energiewissel, spoor 2a (waterstof)

Deze serie bijdragen ontvang je ZONDER RECLAME EN KOEKJES.

Energie-Transitie voor Friesland en omstreken – 2a

Als gedacht wordt aan omschakeling naar een waterstof-economie zijn er wél wat zwarigheden op te sommen:

Waterstof-gas is geen bron van energie, komt niet zoals aardgas uit de ondergrond maar moet industrieel worden gemaakt b.v. door elektrolyse van water (H2O). Onzuiver, kalkrijk of zout water moet eerst worden gereinigd. De volgende stap: de omzetting van elektriciteit naar waterstofgas heeft een rendement van 75%. De volgende stap: omzetting van waterstof naar elektriciteit kent een rendement van 55%. Er gaat dus meteen al dik 60% energie verloren. Bij gebruik voor aandrijving van auto-motoren gaat 80% verloren.

Voor productie van “groene” waterstof is gigantisch veel “overtollig” stroom nodig van windmolens of zonnepanelen. LET OP: Nu wordt die benodigde stroom nog voor 95% opgewekt met AARDGAS en BRUINKOOL *). De producenten van (af en toe) overtollige wind- en zonestroom zijn andere gasten dan die van conventioneel opgewekte stroom. Het is dus niet zo dat met teveel stroom altijd wel WATERSTOFGAS kan worden gemaakt. ENERGIE uit wind, zon en water is nauwelijks of niet beschikbaar voor de huishoudens. En is zeker niet voorradig om ermee op grotere schaal H2 te maken. Er zullen alleen wel twee tot drie maal zoveel windmolens nodig zijn om “groene” waterstof te produceren. Verder: het waait niet altijd, de vraag naar stroom om H2 te maken en die bij de afnemers te brengen wisselt. Voorlopig ontbreekt een goede opslag-methode voor die “overbodige” stroom. En natuurlijk is het misdadig om het landschap te verpesten met een overdaad aan windmolens en zonpanelen, de burgers voor die kosten te laten opdraaien om het beetje extra stroom om te zetten in WATERSTOF voor gebruik in de INDUSTRIE.

LET OP: de reactie is: CH4 + 2H2O + energie -> 4H2 + CO2. Hier wordt dus waarschijnlijk schoon DRINKWATER gebruikt plus AARDGAS (wat gereserveerd zou moeten zijn voor de huishoudens) en er ontstaat WATERSTOF plus het broeikasgas CO2. De regio Rotterdam (waar leden van de waterstof-congsi Shell en Esso) de scepter zwaaien is de meest klimaat-belastende gebied van Europa. CO2 zal moeten worden “afgevangen” en opgeslagen i.p.v. losgelaten in de aard-atsmosfeer. Mogelijkheden voor grootschalige CO2-opslag ontbreken.

Dus: Bij het maken van H2 wordt tegelijk ook CO2 gemaakt. Wat gebeurt er daarna met die CO2 ? En was het doel niet om te komen tot VERMINDERING van CO2-uitstoot ?

Op dit moment verbruikt de Nederlandse industrie jaarlijks 800.000 ton waterstof en dát staat gelijk aan bijna 9 miljard kubieke meter. Misschien wordt binnenkort in de industrie nog steeds onbeperkt aardgas gebruikt terwijl dat voor de huishoudelijk gebruik NIET meer mogelijk is.

14/11/2019: De waterstof-lobby, de Waterstof Coalitie, een groep van 27 organisaties, roept de regering op om voorrang te geven aan waterstof als onmisbare bouw-steen voor de Energie-Transitie.  Groene waterstof heeft wél potentie, maar het eerlijke verhaal is, dat het tijd en veel geld kost en vóór 2030 niet op grote schaal kan doorbreken . De kans, dat er vóór 2040 in ruime mate duurzame waterstof beschikbaar is, is nihil.

Er zijn veel VERSCHILLENDE plannen tot Energie-Transitie (de meeste onder commerciële belangen). In een machtige waterstof-coalitie zijn vrijwel alle belangrijke bedrijven, organisaties en overheid verenigd: Nouryon (voorheen Akzo Nobel), Fluor, BAM, De Amsterdamse haven, Tata steel, HyStock, Shell, de Gasunie-New-Energy. en vele andere. Shell gelooft heilig in waterstof-technologie en gaat 2 miljard dollar investeren om hun waterstof weer om te zetten in elektriciteit. Om grootschalig waterstof te produceren, op te slaan in zoutcavernes bij Veendam, te transporteren, om apparatuur voor dat gas bruikbaar te maken, of om H2 in elektriciteit om te zetten. Om die stroom tijdelijk op te slaan zijn ook tientallen miljarden euro’s nodig.

AUSTRALIË: In de loop van 2020 zal het eerste WATERSTOF-TRANSPORTSCHIP, de Suiso Frontier) in de vaart komen. Het is de bedoeling dat waterstof van Australië naar Japan vanaf een alsnog te bouwen terminal wordt vervoerd. Het verscheepte, vloeibare H2 heeft een 300 maal kleiner volume en moet onder hoge druk tot minus 253 graden Celsius worden afgekoeld.

*) In Australïe moet die waterstof eerst uit BRUINKOOL verkregen energie worden gemaakt. Bij die verbranding van de “fossiele” brandstof bruinkool ontstaat veel CO2-uitstoot. In de Z.O. hoek (Victoria) bevindt zich nog 25 % van de wereldreserves aan Brown-coal (65 miljard ton bruinkool). In Duitsland en elders is de verbranding van bruinkool om energie op te wekken gestaakt. In Australië niet. Daar zijn de volgende bruinkool-centrales nog in bedrijf: Jalloum (tot 2032), Loy Yang B (tot 2046), Loy Yang A (tot 2048). De Franse onderneming ENGIE ( voorheen GDF-Suez) is betrokken bij de Waterstof-Coalitie. Recent onttrok Engie een biljard $ aan Loy Yang-B en verkocht de centrale aan de in Hong Kong gevestigde Chow Tai Fook Enterprises.

Leeuwarder Courant 18/10/2019: Omdat het Groninger gasveld in 2022 sluit, krijgt de regio Noord-Nederland subsidie voor hun plan Hydrogen Valley. De Europese Commissie heeft het “HEAVEN”-project geselecteerd voor een subsidie van 20 miljoen euro bij de totale project-omvang van circa 90 miljoen euro. Hiermee worden Groningen, Drenthe (en Friesland ?) Europese waterstof-koplopers.

Deze subsidie is idealiter bestemd voor de ontwikkeling van een volledig groene waterstofketen van productie tot tankstations. “Dit project geeft het noorden van het land mooie kansen en werkgelegenheid” voor vast en zeker buitenlandse investeerders en werklieden.

Verschillende projecten worden uitgevoerd, zoals

-grootschalige productie van groene waterstof als grondstof voor de industrie, de opslag, transport en distributie,

-de toepassing voor de energievoorziening voor zowel de industrie als de gebouwde omgeving en in de mobiliteit,

-bestaande aardgas-pijpleidingen worden geschikt gemaakt voor het transport van waterstof en ook nieuwe waterstofleidingen zullen worden aangelegd,

een ondergrondse waterstofopslag is voorzien in Veendam,

-waterstof als toepassing voor de verwarming van huizen zou worden gerealiseerd in Hoogeveen en Groningen en voor de industrie in Delfzijl en Emmen,

-waterstof zal worden gebruikt voor de aandrijving van onder meer bussen, lichte én zware vrachtwagens en personenauto’s,

-één binnenvaartschip op waterstof (H2) zal worden gebouwd,

groene H2 zal kunnen worden gebruikt bij productie van e-kerosine voor vliegtuigen.

——————————————-

Uiterlijk januari 2020 hoopt het consortium de overeenkomst te kunnen tekenen en kan het zesjarige project van start.

De H2-congsi wil het bestaande aardgas-leidingnet ombouwen voor de distributie van “groen” waterstofgas. Waterstofgas komt bij veel processen vrij, maar het gas wordt ook geproduceerd. Een van de belangrijkste toepassingen is voor de productie van kunstmest. Daarvoor is 3% van de aardgas-consumptie nodig. Zonder kunstmest zouden de opbrengsten in de landbouw sterk afnemen. Tenzij natuurlijk weer meer natuurlijke meststoffen worden gebruikt. Zoals vermalen bruinkool.

Waterstof kan in  vloeibare vorm bij 700 bar druk en koeling tot bijna het absolute minpunt (min 273 graden Celsius), worden opgeslagen. Er zijn dan wel enorme kosten en energie nodig voor compressie, koeling en opslag, transportkosten met bijbehorende veiligheids risico’s.  Het is dus nog een open vraag of in het Rijnmondgebied de milieubelastende H2-productie wel wordt afgeschaft.

-Het zit in de pijplijn dat overal in Nederland kleine gasvelden versneld worden aangeboord om resten aardgas op te halen wat ook al NIET de huishoudens maar de industrie ter beschikking komt, maar ook om daarmee met 25-50% laag rendement WATERSTOF te maken. Onder het te betwisten voorwendsel om dat gas in voormalige aardgasleidingen naar de bebouwde omgeving te zullen brengen om erop te kunnen koken en voor ruimte-verwarming.

Afgezien van de onzinnige omzetting: gas> (groene) elektriciteit> gas> hitte: H2 op zich is giftig ( je ziet en ruikt het niet in de keuken), het is hoogst explosief en kan pas onder strenge voorwaarden worden vervoerd. Waterstof gebruiken in de gebouwde omgeving is zonde en gevaarlijk. Veel beter is het om de hoogwaardige energie-drager waterstof direct bij de industriële bron te benutten.

Geeft het consortium de garantie, dat alle- bij deze en toekomstig andere plannen geproduceerde – waterstof en CO2 ook VAN ELDERS hoe dan ook NIET naar Noord-Nederland zal worden vervoerd?

Een buffer ervan aanleggen i.v.m. de fluctuaties in wind- en zonnestroom kan wel in (bijna) lege aardgasvelden, maar dan krijg je weer vermenging van waterstof met het nog aanwezige aardgas. En dát is ook problematisch want zo’n gasveld is niet als een lekke fietsband die je af en toe kunt oppompen.

Bestaande gas-leidingen zijn niet geschikt voor hogere gasdruk want waterstof (H2) is de kleinst mogelijke molecuul, maakt de bestaande aardgas-leidingen bros. Voor gebruik van H2 apparatuur (CV-ketels, boilers, gasbranders) moeten deze worden omgebouwd. Het merendeel van de aardgasleidingen zal moeten worden vervangen. Maar: de huishoudens zouden toch geen aardgas (met H2-vermengd) meer kunnen gebruiken?

Vergeleken met een waterpomp slurpt ruimte-verwarming met waterstof 4 keer zoveel energie op als met een ketel op aardgas. Kortom: een prognose dat waterstof dé energiedrager van de toekomst zal worden is onzin.

Aanmerkelijk duurzamer is zonnestroom, te importeren uit de Sahara. Maar ook dát idee vergt nogal wat voeten en geulen in de aarde. En €urootjes.                                           

translate.google.com/?hl=nl

Spoorboekje (naar het overzicht van de items):  https://bit.ly/2oRFBTU