H2-ontwikkelingen 2021 en later.

Kunstmestfabrikant Yara uit Sluiskil, één van de grootste energieslurpers in Nederland, beweert 10.000 ton CO2 -uitstoot te kunnen minderen. De benodigde energie zou komen van het Deense Ørsted, de grootste ontwikkelaar van windparken op zee. Het idee is om 75.000 ton ammoniak, één van de belangrijkste ingrediënten voor kunstmest, groen te gaan te produceren.

Met te fabriceren waterstof zou per jaar ongeveer 75.000 ton ammoniak kunnen worden gemaaklt. En dát is maar circa 10% van de capaciteit van Yara.

De nu gebruikte fossiele brandstof zou worden vervangen door “hernieuwbare, groene waterstof”. Hiervoor zou een 100MW electrolyser worden ontwikkeld. Een nog te bouwen windmolenpark op zee van Ørsted zou deze installatie gaan voeden. Maar eerst moet eind 2021 de waterstoftechniek en de regelgeving ontwikkeld moeten zijn. Dan zou dit project naar verwachting in 2024 of 2025 operationeel kunnen zijn.

————————————————————-

2020 Een PILOT…..

Op de klimaat-top Noord Nederland hebben zes partijen een intentie-overeenkomst ondertekend om een waterstof-installatie te ontwikkelen. De daarin geproduceerde waterstof zou lokaal opgeslagen moeten worden en kan dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het verduurzamen van mobiliteit. Maar de capaciteit van het stroomnet als dat van Liander volstaat niet voor het aanbod van nu en straks. Uitbreiding van stroom-netten is kostbaar en kost veel tijd. En kundige mensen om het werk uit te voeren zijn nauwelijks beschikbaar.

Door “duurzaam opgewekte elektriciteit” om te zetten in GAS, (de “groene” waterstof) zou in de toekomst een oplossing kunnen worden geboden voor het aansluiten van grootschalige zonneparken, zonnedaken en windmolens. De productie en opslag van H2 zou al in de eerste helft van 2021 in gebruik kunnen zijn.

Om te leren wat de grootschalige productie van waterstof uit wind- en zonne-energie kan betekenen voor betaalbaar en betrouwbaar netbeheer is Alliander meerdere pilots aan het voorbereiden. Deze pilot is bedoeld voor de bouw van een waterstofconversiedemo met de daarbij bijhorende afzet. In Gelderland gaat een experiment lopen om waterstof als alternatief voor aardgas in het bestaande gastransportnet te kunnen gebruiken.

_______________________________________________2020- 09-03

In Nederland is de komende jaren nog aardgas nodig. We koken en verwarmen bijvoorbeeld met aardgas, maar er is voorlopig nog te weinig duurzame energie om nu al zonder aardgas te kunnen. Vooral is de OPSLAG van die “nieuwe”energie een groot probleem.

In 2022 gaat een mengstation in Zuidbroek van start en zou het eerste pseudo-Groningengas beschikbaar zijn. Zulks maakt een vermindering mogelijk van het Groningengas van ongeveer 7 miljard kuub per jaar, tot 10 miljard in een koud jaar. Dit is ongeveer 30% van het binnenlands verbruik. Het nieuwe mengstation gaat circa 500 miljoen euro kosten.

De installatie “haalt lucht naar binnen” en scheidt stikstof van de zuurstof. Zuurstof gaat de lucht in en stikstof wordt bij het Russische hoogcalorisch gas gevoegd. Het resultaat is dan lager calorisch gas, ook pseudo-Groningengas genoemd, te gebruiken door bedrijven en “huishoudens”. Zo kan het Groningenveld al in 2022 sluiten. Maar….de leveringszekerheid van Russisch aardgas is on-zeker.

Het startsein is afgegeven voor de bouw van dat mengstation voor aardgas in Zuidbroek waar vanaf 2022 jaarlijks 7 miljard kubieke meter bruikbaar aardgas zou kunnen worden gemaakt. In de geplande installatie wordt stikstof uit de lucht *) gewonnen en gemengd met hoogcalorisch Russisch aardgas en gas uit kleine gasvelden in Noord-Nederland.  Zo ontstaat laagcalorisch gas wat wél bruikbaar is voor Nederlandse bedrijven en consumenten.

*) in plaats van bij de veehouders.

————————————————–

WATERSTOF

Nooit mag worden vergeten dat waterstof moet worden GEMAAKT van schoon (drink)water door electrolyse. De stroom komt van zonneparken en windturbines waarbij die electro niet ( zoals steeds wordt voorgespiegeld) ten goede kan komen aan de vaderlandse “huishoudens”. En natuurlijk is meteen bruikbaar grondwater overal niet onbeperkt aanwezig