Energiewissel, spoor 7a (de lijdende natuur is leidend)

Toen er miljoenen jaren geleden nog geen mensen op aarde leefden kwamen er gemiddeld bijzonder koude én bijzonder hete perioden voor. Zo was zo’n 100 en 530 miljoen jaar geleden de gemiddelde temperatuur dik boven de 20 graden Celsius en de zeespiegel lag veel hoger dan nu. Ook drie miljoen jaar kortgeleden was het CO2-gehalte in de atmosfeer hoog. Dat was dus vóór de moderne mens ontstond. Alle nu levende planten mensen en dieren zijn aangepast aan een hoog CO2-gehalte. Het gehalte aan het broeikasgas CO2 daalde van zo’n 7500 ppm naar vrijwel nul ppm in de laatste periode. Wetenschappers stellen, dat uit niets blijkt dat er een rechtstreeks verband zou kunnen zijn tussen hoge CO2-waarden en de temperatuur van de aard-atmosfeer gedurende de laatste 8000 miljoen jaar. In de realiteit is het effect van de zon op het klimaat 100-200 keer groter dan dat van CO2.

Maart 2020: Klimaatwetenschappers bevestigen de Middeleeuwse opwarming in Antarctica.
Deze (ook globale) opwarming rond 1000 AD was even groot en even snel als vandaag. Er is geen verband met CO2-uitstoot van de mensheid, wél met activiteit van de en routes van oceaanstromingen.
https://t.co/zyaoyVK9a9

Januari 2020: Volgens recente metingen is de hoeveelheid Noordpool-ijs gestegen tot een nieuw record voor de laatste 10 jaar. Ook is af te lezen dat het de komende 10 a 15 jaar steeds kouder zal worden en dat er misschien een kleine ijstijd aankomt. Het temperatuurverschil tussen de polen en de evenaar is nu ongeveer 60°C bij gelijk CO2. CO2 is een gas wat gemakkelijk over de grenzen waait. En…des te zonniger de zon (hoe meer zonne-straling) des te warmer wordt het op de aardbol. Uit het Ross-ijsplateau op Antarctica ( de zuidpool) zijn 3 lange “ijskernen”gehaald waarvan overtuigend is af te lezen dat het klimaat aldaar miljoenen jaren geleden diverse keren (5-10 graden Celsius) warmer was an nu. En dát dus ZONDER DE MENS. En nu is de vraag of het gaat om hetzelfde gebied of dat de polen vroeger op een andere plaats lagen. En of de zon in die perioden wel extra veel hitte deze kant op stuurde.

Helaas is sinds lang geleden het grootste deel van de bossen in ons land omgezet naar 1 miljoen ha grasland, teneinde onze enorme veestapel met 1,7 miljoen melkkoeien te kunnen voeden. En die dieren lozen enorm veel CO2 en de nog veel en veel schadelijker broeikasgassen methaan en lachgas. Er kan ook gesteld worden dat- welke schade de mensheid ook aan het ecosysteem aanbrengt – de natuur zal terug slaan. En hoe !

Je kunt ook nog naar voren brengen dat heel vroeger met veel meer bos er hier een natuurlijker evenwicht was. Er leefden zoals nu enorm veel grazers: behalve dat een groot deel van de grazers NIET meer buiten grazen en dat een groot deel van het voer van ver wordt aangevoerd. Het natuurlijke evenwicht is nu vervangen door een niet-natuurlijk evenwicht met overzichtelijke weiden van gras en andere voedselgewassen voor enorm veel meer grazers in mega-stallen gestald.

Ontbossing gaat hier maar door. Vergeleken met de ons omringende landen Duitsland, België, Frankrijk is de boomsloop hier 2-3 keer hoger, hoger dan in het Amazone-gebied. Worden Staatsbosbeheer en Natuur-monumenten door het Rijk “verplicht” tot kap van ontelbare kerngezonde bomen? Om ermee geld te verdienen, om een deel te vergruizelen tot houtpellets, om te verbranden met als gevolg een grote kaalslag plus een nóg hogere CO2-uitstoot? Om kolencentrales draaiend te houden?

De jongste stelling: De natuur moet voortaan leidend zijn bij alle kabinetsbeslissingen.

Er is geen rechtstreeks verband aangetoond tussen stijging van het CO2 gehalte in de atmosfeer en de temperatuur op aarde. Sinds de industriële revolutie is het CO2-gehalte wel iets gestegen maar uit de grafieken hierboven valt af te lezen dat de opwarming van de aarde, de smelting van het pool-ijs een onontkoombaar (niet door de mens te regelen) natuurverschijnsel is.

Klimaat-wetenschapper Judith Curry: “klimaatverandering is NIET een duidelijk en actueel gevaar”. Volgens metingen in de afgelopen decennia is er wél een mogelijke zeespiegelstijging 20 cm per 100 jaar, maar dat zegt feitelijk nog niets over de toekomst. De aarde bevindt zich nu in een periode ná de laatste ijstijd. Sinds de industriële revolutie, tussen 1900 en 1985, was de opwarming door broeikasgassen ongeveer een halve graad Celsius. De sterke afkoeling van de aarde na 1400 kan niet anders zijn dan vanwege natuurlijke oorzaken. Ook het CO2 gehalte in de lucht is historisch gezien nu uiterst laag. Zo’n 20.000 jaar gelegen was dat ongeveer 189 PPM. En ook waterdamp is trouwens met 70% een sterk “broeikasgas”. De belangrijkste factoren m.b.t de temperatuur op aarde zijn niet menselijke activiteiten maar de plaats en de bewegingen van de aardkluit, de energie-gift van de zon en de hoeveelheid waterdamp.

Zeespiegel-stijging, gecorrigeerd naar satelliet-waarnemingen. Belangrijker dan de absolute stijging is de relatieve stijging. De natuurlijke ophoging van de zeebodem door sediment speelt een rol maar ook een compenserende bodemdaling t.g.v. gas- en zoutwinning.

medio 2019: Mensen kunnen best af en toe wat verhoging hebben met een lichaamstemperatuur boven 38 graden Celsius. Stelling 1: een structurele temperatuurstijging wereldwijd is geen natuurlijke koorts van de aarde. Het Nederlandse zomerse warmte-record is 0,9 graad Celsius hoger dan het vorige, zo’n 75 jaar geleden. Stelling 2: De opwarming gaat door, tenzij de mensheid de CO2-uitstoot omlaag kan brengen. Stelling 3: De invloed van menselijke activiteiten op een mogelijke opwarming van de aardbol is van geen enkele betekenis vergeleken met natuurlijke oorzaken.

Trouwens: niet CO2 maar SF16  is het krachtigste broeikasgas dat de mensheid kent en de uitstoot daarvan is de laatste jaren snel toegenomen. De menselijke inbreng ( voornamelijk i.v.m. voedselteelt) is maar ongeveer 5%. Per jaar wordt ongeveer 20% van de CO2 door planten en de oceanen opgenomen. CO2 is na ongeveer 5 jaar verdwenen uit de atmosfeer. CO2 aanwijzen als grootste boosdoener is op z’n minst dubieus.

De Nederlandse huishoudens zouden moet stoppen met aardgasverbruik en de elektriciteit-centrales met steenkoolverbranding. Waar ooit grote kolencentrales energie aan miljoenen leverden, betekent de Hollandse strijd tegen klimaatverandering dat deze centrales zo spoedig mogelijk STROOM moeten gaan opwekken uit gemengde bronnen, waaronder wind, zon, stromend water en waterstofgas.

Dat leidt tot veel meer aansluitingen op het elektriciteitsnet en een toename van het aantal elektrische schakelaars en stroomonderbrekers die nodig zijn om ernstige ongevallen te voorkomen.

Naar het SPOORBOEKJE

Heden ten dage wordt de uitstoot van het broeikasgas CO2 nog steeds aangemerkt als oorzaak van de opwarming van de aardse atmosfeer. Maar er worden veel krachtiger broeikasgassen als methaan, lachgas en SF6 uitgeworpen. SF6 is een kleurloos, geurloos, synthetisch gas:  goedkoop en niet-brandbaar. Het is een enorm effectief isolatie-materiaal voor middelgrote en hoogspanning-installaties, het voorkomt elektrische ongevallen en brand.

SF16 wordt veel gebruikt in de industrie, van grote krachtcentrales tot elektrische schakelstations in steden en windturbines daarbuiten. SF16 is- vergeleken met CO2-een 23.500 keer krachtiger broeikasgas. Slechts één kilogram SF6 verwarmt de aarde in dezelfde mate als 24 mensen die van Londen naar New York heen en weer vliegen. Het blijft ook lang in de atmosfeer en verwarmt de aarde gedurende minstens 1000 jaar.

Mondiaal zijn maar 20 bedrijven verantwoordelijk voor de productie van meer dan de helft van al het wegwerp-plastic.

Wereldwijd zijn twintig bedrijven verantwoordelijk voor de productie van polymeren waarmee plastic zakken, flessen en mondkapjes worden gemaakt, die aan het eind van hun kort bestaan in de oceanen of op vuilnisbelten belanden.

Het gaat om olie- en gasconcerns en chemiebedrijven Exxon Mobil, Dow Chemical Company, Sinopec. De Europeaan gooit gemiddeld 31 kilo plastic weg. Maar Australië het meeste plastic afval, namelijk 59 kilo per persoon per jaar, gevolgd door de VS, Noord-Korea, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Frankrijk.

Die plastics worden in de natuur afgebroken tot steeds kleinere deeltjes welke OVERAL terecht komen in de voedselketen. Dieren & mensen eten, drinken en ademen die minieme, vrijwel onzichtbare plastics.

Spoorboekje (naar het overzicht van de items): https://bit.ly/2oRFBTU