Energiewissel , spoor 1 b (inleiding-VERDIEPING)

Deze serie bijdragen ontvang je ZONDER RECLAME EN KOEKJES.

Op 29/12/1956 verscheen dit krantenbericht:

Waarschuwingen/berichtgeving over het item BROEIKASGAS CO2 zijn dus al lang geleden verschenen, maar overheden, industrie, politieke partijen en veel betrokken organisaties hebben dus NIET de juiste conclusies getrokken en tijdig afdoende maatregelen genomen. Ook de aandacht en maatregelen van vandaag-de-dag garanderen NIET dat er nu wél de juiste conclusies worden getrokken op dat afdoende maatregelen worden genomen. In Nederland staan moderne, nauwelijks 10 jaar oude kolencentrales, rijp voor de sloop. Energiebedrijven hebben vijftien jaar geleden de planning van drie nieuwe kolencentrales in Nederland doorgezet, terwijl al voorzien werd dat er overcapaciteit in de elektriciteitsmarkt zou ontstaan.

  • Buitenlandse energiebedrijven hebben, met steun van de Rijks-overheid, 15 jaar geleden de bouw van drie nieuwe kolencentrales in Nederland doorgedrukt. Toen al werd ervoor gewaarschuwd, dat er een overcapaciteit op de elektriciteitsmarkt zou ontstaan. Deze kolencentrales (nu ook met biomassa-bijstook) zijn omstreden vanwege hun grote CO2-uitstoot in de atmosfeer. In geen enkel ander Europees land zijn zo recent nog op een dergelijke schaal kolencentrales gebouwd. De kosten bedroegen zo’n 6 miljard euro. Het is niet zo lastig om deze moderne kolencentrales om te bouwen tot gasgestookte. In de Noordzee bevindt zich nog een noodvoorraad aardgas voor ca 30 jaar.
Het item MAILHIT is voor de gelegenheid hier omgedoopt tot RAILHIT.

Jan Rotmans: “Nederland is nu echt de duurzame sukkel van Europa geworden” Oorzaken:

1. poldermodel,

2. gebrek aan politiek leiderschap,

3. invloed van multinationals & brancheclubs op energiebeleid,

4. falend duurzaam innovatiebeleid,

5. overregulering & bureaucratie”.

Na zo’n 25 klimaatconferenties op mooie plekjes van de aardbol is het gebruik van fossiele brandstoffen met forse uitstoot van het broeikasgas CO2 gestegen i.p.v. gedaald. De in Nederland genomen maatregelen zijn onbegrijpelijk naast die in de buurlanden. Niemand snapt nog waarom wij van het gas af moeten en waarom centrales houtpellets gaan verstoken. Want Duitsland en België gaan juist over op het relatief schone aardgas en efficiënte cv-ketels. Het belangrijkste onderwerp op de agenda van de milieutop 2019 , is grotendeels doorgeschoven naar 2020. Het gaat daarbij om een VERNIEUWD systeem, waarbij landen mogen handelen in delen van elkaars uitstootrechten. In Madrid werd hooguit milieu-politiek bedreven. Het ontbrak aan een brede steun voor oplossingen van de problemen.

Hoogleraar milieukunde Klaas van Egmond: “De overheid is het spoor bijster”. Hoogleraar energiesystemen David Smeulders: “Met aardgas stoppen zorgt juist voor méér CO2-uitstoot”. Zie het artikel> https://bit.ly/31r2xbQ Syp Wynia: “Nederland is het enige land ter wereld dat zijn burgers van het schone gas haalt en tegen hoge kosten voor de inwoners uitlevert aan vieze houtstook.

Er moeten nog heel grote stappen worden gezet om in 2050 energie-neutraal te worden. Toekomstige stroom opwekken met de fossiele energiedragers aardgas, steenkool, bruinkool, olie of boom-verbranding is geen optie meer vanwege de daarmee gepaard gaande broeikasgas-uitstoot en vervuiling. Nog steeds is er geen verantwoorde methode bedacht om CO2 veilig op te slaan of grootschalig te hergebruiken.

FRYSLÂN: Hierover worden afspraken top-down opgesteld in een Friese-Energie-Strategie. Op 10 oktober 2017 moest het ontwerp klaar liggen. Fryslân zou hiermee pilot-regio worden.

In 2018 waren KOLENCENTRALES verantwoordelijk voor de helft van de verhoogde uitstoot van CO2. In 2018 is t.g.v. verslechtering van de mondiale economie een 3% daling van die uitstoot ingezet. Maar: om te voldoen aan het Parijse (West-Europese) klimaatakkoord zou de mondiale kolenstook jaarlijks met 6% moeten dalen.

Tussen begin 2018 en juni 2019 was in China voor 43 gigawatt stroom uit kolencentrales op haar leidingnet geïnstalleerd. China gaat naast de bestaande heel veel NIEUWE KOLENCENTRALES bouwen en wilde toem stroomproductie uit kolencentrales zelfs met 40% opvoeren tot 1100 gigawatts. En al die jonge kool-centrales worden niet zo snel weer gesloten. Door de mondiaal sterk verhoogde energiebehoefte annex uitstoot van broeikasgassen helpt de Europese inspanning om te minderen niet zo veel . Zeker niet als je bedenkt dat de mondiale inspanning om de uitstoot van broeikasgassen te beperken  het vijfvoudige zal moeten zijn om te voorkomen dat de aardbol meer dan 1,5 graad warmer wordt en het zeewaterpeil veel hoger dan het nu is.

September 2019: Huis-eigenaren in Nederland doen nog niet veel aan transitie. Ze maken ze zich wél zorgen over de betaalbaarheid en het effect van de wisseling. Ze signaleren onduidelijkheid in het overheidsbeleid en gebrek aan informatie en kennis over energie-vervangende technieken. Aan maatregelen die theoretisch duurzaam zijn, wil niemand meewerken en zich blauw betalen. De realiteit is, dat 80% van de huishoudens in de huursector én in de koopsector geen geld hebben voor een meestal kostbare overstap en duurzaam hogere uitgaven voor energie.

WILDGROEI AAN, OP, ONDER zonneclusters.

Heel weinig particulieren kunnen iets met wind-en zonne-energie. Geen inwoner heeft profijt van grootschalige parken, velden, weiden met windmolens en zonpanelen zolang (veelal buitenlandse) investeerders er van doorgaan met subsidies, totdat het elektriciteits-netwerk is verzwaard en als grote ondernemingen en de industrie niet alle stroom ervan verbruiken. Er zijn best heel wat kwalijke, economie-belastende kanten op te noemen van “zonneparken-weiden-velden-clusters” want de panelen hebben een bovenkant en ook iets eronder. Eronder gebeurt wel wat en daarvoor is preventie en onderhoud nodig. Welke zoete, lieve, gekke Gerritje moet daarvoor dokken?

Nederlanders verdeeld over aardgasvrije wonen.“Niet iedereen wil en kan op dezelfde manier mee in deze transitie”, concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau in een onderzoeksrapport. In 2050 moeten alle Nederlandse woningen aardgasvrij zijn. Hoewel 76 procent van de Nederlanders het wel belangrijk vindt om over te stappen op andere energiebronnen, steunt maar 49 procent de overgang naar een gas-loze woning. Hoger opgeleiden en mensen die makkelijker kunnen rondkomen zijn positief over aardgasvrij wonen. Ouderen en alleenstaanden zijn minder geneigd om over te stappen op aardgasvrije alternatieven. Uit het onderzoek blijkt dat zij het lastig vinden om te bepalen wat een goed alternatief is voor hun woning. Ook voor lager-opgeleiden is de informatie-achterstand een barrière. Bovendien geeft die groep aan niet het geld te hebben om iets tegen klimaat-verandering te doen.

Medio 2019: Er is nog steeds geen besluit over een CO2-belasting voor de grootste vervuilende bedrijven. Zeker de kolengestookte energiecentrales en bedrijven moeten overstappen op alternatieve energie op straffe van € 30 per ton CO2.

Medio 2020: Het kabinet heeft eigenmachtig aan de industrie toegezegd dat vanwege de coronacrisis de driehonderd meest vervuilende bedrijven in Nederland voorlopig amper CO2-belasting hoeven te betalen. In het vorig jaar gesloten klimaatakkoord was afgesproken dat de industrie vanaf 2021 te maken zou krijgen met een alsmaar oplopende CO2-heffing. Door de coronacrisis hoeven de driehonderd meest vervuilende bedrijven in Nederland voorlopig amper CO2-belasting te betalen. Het kabinet heeft dit toegezegd terwijl juist was afgesproken dat de industrie vanaf 2021 te maken zou krijgen met een alsmaar oplopende CO2-heffing.

De vervuilende industrie krijgt nu tot zeker 2024 gratis meer zogenoemde dispensatierechten dan nodig. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor bedrijven die niet getroffen zijn door de coronacrisis. Het ministerie laat weten dat de hele industrie wordt ontzien.

MVO Nederland, een netwerk van zo’n tweeduizend duurzame bedrijven, stemde na lange onderhandelingen in met het klimaatakkoord nadat het kabinet invoering van een CO2-heffing had aangekondigd. Milieuorganisaties zagen de nationale CO2-heffing voor de industrie als een van de grootste verworvenheden van het klimaatakkoord. Dat de heffing nu wel wordt ingevoerd maar bedrijven de komende jaren amper geld kost, noemt Greenpeace “een grof schandaal”. Directeur Joris Thijssen: “Het kabinet misbruikt de coronacrisis om de CO2-heffing op de lange baan te schuiven. Het gevolg is dat de grote vervuilers blijven vervuilen en uiteindelijk niet hoeven te betalen.”

—————————————————————

De provincie Friesland is één van de landsdelen waaraan het rijk vroeg om een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen. Daar werd in 2020 ( toppie-down) door provincie en gemeenten nog steeds aan gewerkt.

Punt 1 is, dat daar te laat aan begonnen was en wordt wegens “gebrek”aan menskracht en expertise. Punt 2 is, dat goede plannen ontbreken, niet goed doordacht of zelfs zinloos zijn. Punt 3 is, dat de inwoners moeten en willen meedenken en beslissen, maar de nodige voorlichting en informatie-podia niet vinden.

Het zou mooi zijn als overheids-besluiten kunnen worden genomen op grond van geheid juist, goed doordacht bewijsmateriaal. Dat is NIET zo: wetenschap berust op stellingen op grond van het weten van gister en die meningen veranderen dus bij gevorderd inzicht van vandaag en morgen. Veel (subsidie)-gelden, besteed aan ondoordachte plannetjes, gaan verloren voor betere oplossingen.

Nederlanders en zeker nuchtere Friezen hebben vrij weinig vertrouwen in “de politiek”. En dus ook niet in politieke besluitvorming over steeds meer en andere plannetjes in het kader van klimaatverandering/Energie-Transitie. Veel ervan blijkt ondoordacht en zal averechts uitpakken. Voor wat betreft de energie uit wind en zon: de zon schijnt hier maar sporadisch volop en het waait ook lang niet altijd stevig genoeg om voldoende energie op te leveren. Stel je een dag voor in de periode tussen eind september en begin maart: de zon staat laag en vaag tussen ca 16:00 en 9:00 uur , is vrijwel constant afgedekt door bewolking. Er is ook geen noodvoorziening om in de enorm groeiende behoefte aan stroom te voorzien. Ondanks dat tientallen miljarden euro’s in het elektriciteitsnetwerk worden geïnvesteerd, gaat het niet lukken om overal op ieder moment van de dag onbeperkt stroom te kunnen leveren. Het tóch al té zwakke stroomnet springt OP ZWART.

In verband met de opstelling van Regionale- Energie-Strategieën hopen de onmachtige overheden de komende maand het publiek en bedrijven volop bij de planvorming te kunnen betrekken.

Gemakzucht, subsidies voor sectoren en vraag naar korte termijn rendementen lijken nu nog de boventoon te voeren. Het patroon is wel duidelijk, een kleine groep heeft daar nu voordeel van. Meerkosten voor de langere termijn blijven buiten beeld, maar komen straks wél voor rekening van de huishoudens. 

Tja: IEDEREEN DOET wat WAT, ook de gemeenten: zie maar hier >

CO2-opslag vernietigd voor 5G-net.

In Friesland speelt ook iets anders: de hier nog aanwezige rust en ruimte ( van groot belang voor het groeiende toerisme) wordt onevenredig aangetast door de aanleg van een on-evenredig aantal windmolens en meer en grotere zonneweiden. En de grote hoeveelheid rundvee zorgt voor een onevenredige uitstoot van methaan, ammoniak, stikstof-oxiden, lachgas en CO2. Beperkende maatregelen voor een grote productie van stroom en voedsel ook voor de rest van de wereld mogen niet ten koste gaan van een gebied waar die productie bij uitstek mogelijk is.

Friese gemeenten moeten hoognodig aan de slag voor de opstelling van een RES. Van de 30 RES-gebieden is Friesland het grootste. Dat komt zo: Friesland heeft enorm veel water in greppel, sloot, kanaal, meren als het IJsselmeer en de Waddenzee. Het provinciebestuur heeft terecht als leidraad gekozen voor: Wek voor schone stroom op WAT je zelf verbruikt. En niet meer. Maar straks zal het Friese aandeel tóch het regionale verbruik fors overtreffen. De grootste aandacht zal gericht moeten zijn op het verhinderen dat een veel te grote aanslag zal worden gepleegd op het vrije, open karakter van het Friese landschap.

CDA-gedeputeerde mw. S. Poepjes stelde dat Friesland (= elk Friese huishouden) hoe dan ook NIET mag opdraaien voor het tekortschieten van andere provincies bij installatie van schone stroom-opwekking. Bij vrijwel elk plan voor de energie-wisseling is en wordt de NIET-bestaande eenheid HUISHOUDENS opgevoerd. Terecht mag worden opgemerkt, dat stroom of gas AAN HET NET wordt geleverd en daarvan afgenomen. Dus: een zonneweide in Friesland bedient NIET alleen maar zoveel duizend omwonenden want die stroom kan ook bv in Zeeland worden afgenomen. Omgekeerd betalen de Friese huishoudens mee in de onkosten van het planten van steeds meer windmolens, zonpanelen enz. waar dan ook, door verhoogde energie-rekening en belastingen daarop. Overigens: de energie van de meeste grootschalige projecten wordt afgenomen door de industrie ( veelal in buitenlandse handen).

Een 4.600 miljarden-fiasco in Duitsland.  Een politiek onverdachte studie van de Duitse academie van wetenschappen onthulde de illusie van de energie-transitie als een economische en ecologische nachtmerrie. 

Energie-Transitie in de mist….

Ervaar je de voorlichting op deze site als onvoldoende? Dan kun je op diverse andere internetplekjes meer info treffen: zie –> https://www.omrin.nl/uploads/energieagenda-2016.pdf

Spoorboekje (naar het overzicht van de items): https://bit.ly/2oRFBTU