Energiewissel , spoor 1 b (inleiding & overzicht)

Deze serie bijdragen ontvang je ZONDER RECLAME EN KOEKJES.

Op 29/12/1956 verscheen dit krantenbericht:

Waarschuwingen/berichtgeving over het item BROEIKASGAS CO2 zijn dus al lang geleden verschenen, maar overheden, industrie, politieke partijen en veel betrokken organisaties hebben dus NIET de juiste conclusies getrokken en tijdig afdoende maatregelen genomen.

Minder energie gebruiken, meer duurzaam opwekken: dát is in het kort de energiewissel-van-nu. Het één en ander is vastgelegd in afspraken van het Parijse klimaatakkoord. Daarin staat dat de landen van Europa de uitstoot van broeikasgassen (niet alleen CO2) richting 2039 tot de helft van de uitwerp van 1990 moeten verminderen. Maar voorlopig is Nederland een van de twee hekkensluiters in de uitstootbeperking-top-10.

Na zo’n 24 klimaatconferenties op mooie plekjes van de aardbol is het gebruik van fossiele brandstoffen met forse uitstoot van het broeikasgas CO2 gestegen i.p.v. gedaald. De in Nederland genomen maatregelen zijn onbegrijpelijk naast die in de buurlanden. Niemand snapt nog waarom wij van het gas af moeten en waarom centrales houtpellets gaan verstoken.

Want toekomstige stroom opwekken met de fossiele energiedragers aardgas, steenkool, bruinkool, olie of boomverbranding is geen optie meer vanwege de daarmee gepaard gaande broeikasgas-uitstoot en vervuiling. Er moeten nog grote stappen worden gezet om in 2050 energie-neutraal te worden. Hierover worden afspraken opgesteld in een Friese-Energie-Strategie. Op 10 oktober 2017 moest deze strategie er liggen. Fryslân zou hiermee pilotregio worden.

September 2019: Landelijk doen huiseigenaren nog niet veel aan transitie. Wél maken ze zich zorgen over de betaalbaarheid en het effect van de wisseling. Ze signaleren onduidelijkheid in het overheidsbeleid en gebrek aan informatie en kennis over energie-vervangende technieken.

Heel weinig particulieren kunnen iets met wind-en zonne-energie. Ze hebben geen profijt van grootschalige parken, velden, weiden met windmolens en zonpanelen zolang investeerders er van doorgaan met subsidies, tot de elektriciteits-netwerk is verzwaard en tot grote ondernemingen en de industrie niet alle stroom ervan verbruiken.

Medio 2019: Er is nog steeds geen besluit over een CO2-belasting voor vervuilende bedrijven. Zeker de kolengestookte energiecentrales en bedrijven moeten overstappen op alternatieve energie. Op straffe van € 30 per ton CO2.

Onder meer wordt ook gedacht aan omschakeling naar waterstof (H2) als energiedrager om in de automotor te gebruiken alsmede in huis. Daarvoor zijn wél wat zwarigheden op te sommen. Zie als vervolg: deel 2 van deze serie.

Spoorboekje (naar het overzicht van de items):  https://bit.ly/2oRFBTU

translate.google.com/?hl=nl