Energiewissel , spoor 1 b (inleiding-VERDIEPING)

Deze serie bijdragen ontvang je ZONDER RECLAME EN KOEKJES.

Op 29/12/1956 verscheen dit krantenbericht:

Waarschuwingen/berichtgeving over het item BROEIKASGAS CO2 zijn dus al lang geleden verschenen, maar overheden, industrie, politieke partijen en veel betrokken organisaties hebben dus NIET de juiste conclusies getrokken en tijdig afdoende maatregelen genomen. Ook de aandacht en maatregelen van vandaag-de-dag garanderen NIET dat er wél de juiste conclusies worden getrokken en dat afdoende maatregelen worden genomen.

Jan Rotmans: “Nederland is nu echt de duurzame sukkel van Europa geworden. Oorzaken:

1. poldermodel,

2. gebrek aan politiek leiderschap,

3. invloed van multinationals & brancheclubs op energiebeleid,

4. falend duurzaam innovatiebeleid,

5. overregulering & bureaucratie”.

Na zo’n 25 klimaatconferenties op mooie plekjes van de aardbol is het gebruik van fossiele brandstoffen met forse uitstoot van het broeikasgas CO2 gestegen i.p.v. gedaald. De in Nederland genomen maatregelen zijn onbegrijpelijk naast die in de buurlanden. Niemand snapt nog waarom wij van het gas af moeten en waarom centrales houtpellets gaan verstoken. Het belangrijkste onderwerp dat op de milieutop 2019 op de agenda stond, is grotendeels doorgeschoven naar 2020. Het gaat daarbij om een NIEUW systeem, waarbij landen mogen handelen in delen van elkaars uitstootrechten. In Madrid werd hooguit milieu-politiek bedreven. Het ontbrak aan een brede steun voor oplossingen van de problemen.

Want toekomstige stroom opwekken met de fossiele energiedragers aardgas, steenkool, bruinkool, olie of boomverbranding is geen optie meer vanwege de daarmee gepaard gaande broeikasgas-uitstoot en vervuiling. Er moeten nog grote stappen worden gezet om in 2050 energie-neutraal te worden.

FRYSLÂN: Hierover worden afspraken opgesteld in een Friese-Energie-Strategie. Op 10 oktober 2017 moest deze strategie er liggen. Fryslân zou hiermee pilot-regio worden.

In 2018 waren KOLENCENTRALES verantwoordelijk voor de helft van de verhoogde uitstoot van CO2. In 2018 is t.g.v. verslechtering van de mondiale economie een 3% daling van die uitstoot ingezet. Maar: om te voldoen aan het Parijse (West-Europese) klimaatakkoord zou kolenstook jaarlijks met 6% moeten dalen. En China gaat naast de bestaande heel veel NIEUWE KOLENCENTRALES bouwen. Tussen begin 2018 en juni 2019 is daar voor 43 gigawatt stroom uit kolencentrales op haar leidingnet geïnstalleerd. China wil de stroomproductie uit kolencentrales zelfs met 40% opvoeren tot 1100 gigawatt door ook veel nieuwe te bouwen. En al die jonge kool-centrales worden niet snel weer gesloten. Met de rest van de mondiale sterk verhoogde energie-behoefte en uitstoot van broeikasgassen helpt de Europese inspanning om te minderen niets. Zeker niet omdat de mondiale inspanning om de uitstoot van broeikasgassen te beperken  het vijfvoudige zal moeten zijn om te voorkomen dat de aardbol 1,5 graad warmer wordt en het zeewaterpeil veel hoger dan het nu is.

September 2019: Landelijk doen huiseigenaren nog niet veel aan transitie. Wél maken ze zich zorgen over de betaalbaarheid en het effect van de wisseling. Ze signaleren onduidelijkheid in het overheidsbeleid en gebrek aan informatie en kennis over energie-vervangende technieken.

WILDGROEI AAN, OP, ONDER zonneclusters.

Heel weinig particulieren kunnen iets met wind-en zonne-energie. Geen inwoner heeft profijt van grootschalige parken, velden, weiden met windmolens en zonpanelen zolang investeerders er van doorgaan met subsidies, tot het elektriciteits-netwerk is verzwaard en tot grote ondernemingen en de industrie niet alle stroom ervan verbruiken. Er zijn best heel wat kwalijke, economie-belastende kanten op te noemen van “zonneparken-weiden-velden-clusters” want de panelen hebben een bovenkant en ook iets eronder. En daar gebeurt wel watWAT mee en daarvoor is preventie en onderhoud nodig. Welke zoete, lieve, gekke Gerritje moet daarvoor dokken?

Medio 2019: Er is nog steeds geen besluit over een CO2-belasting voor de grootste vervuilende bedrijven. Zeker de kolengestookte energiecentrales en bedrijven moeten overstappen op alternatieve energie op straffe van € 30 per ton CO2.

De provincie Friesland is dus een van de landsdelen waaraan het rijk vroeg om een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen. Daar wordt nu ( top-down) door provincie en gemeenten nog steeds aan gewerkt.

Punt 1 is, dat daar te laat aan begonnen was en wordt wegens “gebrek”aan menskracht en expertise. Punt 2 is, dat goede plannen ontbreken of niet goed doordacht zijn. Punt 3 is, dat de inwoners moeten en willen meedenken en beslissen, maar daarvoor de nodige informatie en podia niet vinden.

In verband met de opstelling van Regionale- Energie-Strategieën hopen de overheden de komende 2 maanden het publiek en bedrijven volop bij de planvorming te betrekken.

In Friesland speelt ook iets anders: de hier nog aanwezige rust en ruimte ( van groot belang voor het groeiende toerisme) wordt onevenredig aangetast door de aanleg van een on-evenredig aantal windmolens en meer en grotere zonneweiden. En de grote hoeveelheid rundvee zorgt voor een onevenredige uitstoot van methaan, ammoniak, stikstof-oxiden, lachgas en CO2. Beperkende maatregelen voor een grote productie van stroom en voedsel ook voor de rest van de wereld mogen niet ten koste gaan van een gebied waar die productie bij uitstek mogelijk is.

Friese gemeenten moeten hoognodig aan de slag voor de opstelling van een RES. Van de 30 RES-gebieden is Friesland het grootste. Dat komt zo: Friesland heeft enorm veel water in greppel, sloot, kanaal, meren als het IJsselmeer en de Waddenzee. Het provinciebestuur heeft terecht als leidraad gekozen voor: Wek voor schone stroom op WAT je verbruikt. En niet meer. Maar straks zal het Friese aandeel tóch het regionale verbruik fors overtreffen. De grootste aandacht zal gericht moeten zijn op het verhinderen dat een veel te grote aanslag zal worden gepleegd op het vrije, open karakter van het Friese landschap. CDA-gedeputeerde mw. S. Poepjes stelde dat Friesland (= elk Friese huishouden) hoe dan ook NIET mag opdraaien voor het tekortschieten van andere provincies bij installatie van schone stroom-opwekking.

Een 4.600 miljarden-fiasco in Duitsland.  Een politiek onverdachte studie van de Duitse academies van wetenschappen onthulde de illusie van de energie-transitie als een economische en ecologische nachtmerrie. 

Energie-Transitie in de mist….

Spoorboekje (naar het overzicht van de items):  https://bit.ly/2oRFBTU

translate.google.com/?hl=nl

Ervaar je de voorlichting op deze site als onvoldoende? Dan kun je op diverse andere internetplekjes andere info treffen: zoals hier > https://www.omrin.nl/uploads/energieagenda-2016.pdf