Energiewissel spoor 6b (biomassa)

https://bit.ly/2RoG3Ul

Van dun hout kun je papier maken: papier is geduldig. Meestoken van hout draagt niet bij aan het halen van de klimaat-doelen: op paper wel, maar in de praktijk niet.

Bijstook van biomassa in kolencentrales werd en wordt nog steeds door de overheid gezien als een uitweg. Al eind 2016 riep een meerderheid in het parlement de regering op om TE STOPPEN met subsidie-verstrekking aan biomassacentrales, maar minister Kamp en Wiebes kregen “houtkoorts”en gingen door. Er werd niet ingezien, dat alleen sluiting van alle kolen- en biomassacentrales de uitstoot van CO2 en fijnstof drastisch zal kunnen verlagen. Want bijstook van houtpellets in energiecentrales veroorzaakt meer CO2-uitstoot dan kolenverbranding. Om de Nederlandse klimaatdoelen te halen wordt de CO2-uitstoot toegerekend aan de landen waar het hout is gekapt en niet waar het in brand wordt gestoken. Hele bossen elders worden omgelegd en de natuur in die gebieden vernietigd. Voorstanders van biomassaverbranding zijn gestart met een wanhoopsoffensief. Maar ze besteedden geen woord aan fijnstof-, klimaat- en stikstofproblemen veroorzaakt worden door bomenkap en bomenverbranding

Oktober 2019: 10 regionale GGD’s maken zich zorgen over de gezondheidseffecten als er binnenkort 628 biomassacentrales zullen staan. De Europese koepel van Wetenschappers EASAC verklaarde onlangs dat de subsidies ( tot nu toe € 11,4 miljard) aan biomassa-centrales weggegooid geld zijn omdat de centrales weinig energie leveren en er uiteindelijk veel meer CO2 en stikstof vrijkomt dan bij centrales die op “kolen” en gas draaien. Tóch is voor miljarden subsidiegeld gestoken in ombouw tot biomassacentrales, waardoor de centrales ook hout kunnen verstoken.  Verplaatsing van die subsidies voor isolatie van WONINGEN zou een besparing van 37% opleveren. Ondanks alle bezwaren en bedenkingen bleef minister Wiebes van E.Z. vasthouden aan het huidige beleid. Het omzetten van binnenlandse biologische restanten naar bruikbare energie kan best nuttig zijn, maar het bijstoken van uit het buitenland aangevoerde houtbrokjes in conventionele centrales mee-stoken is een WAAN-IDEE, een niet-duurzame oplossing, slechter nog dan voortgaand verbruik van kolen- of aardgas. Ook is het verstoken van houtbrokjes in pellet-kachels niet on-omstreden. Veel beter is het om aardgas te gebruiken: dat is er op dit kleine stukje aardbol genoeg voor huishoudelijk gebruik. Dus als dat NIET door de industrie wordt verbruikt en NIET aan het buitenland wordt verkwanseld.

Mei 2020: Bio-energie wordt volgens de EU-wetgeving nu nog beschouwd als een koolstofneutrale hernieuwbare energiebron. Maar dit kan veranderen onder bijgewerkte EU-regels.”Gebruik voor energieproductie van hele bomen en voedsel- en voedergewassen, zowel geproduceerd in de EU als geïmporteerd, moet tot een minimum worden beperkt”, zegt de EU-Commissie in hun strategie en suggereert dat zij biomassa niet meer als koolstofneutraal ziet. Er zijn aanwijzingen zijn dat de EU-invoer van biobrandstoffen heeft bijgedragen tot de ontbossing buiten Europa en de klimaatverandering heeft verergerd.

De grote kolencentrales in Nederland werpen per jaar al miljoenen kilo’s stikstof-oxiden, ammoniak en fijnstof uit. Mede-verbranding van biomassa is niet verstandig.  Uit een onpartijdig onderzoek bleek dat biomassa-centrales 10x meer gif de lucht inblazen dan is toegestaan. Bij verbranding komt 20% meer broeikasgas, stikstof en fijn-stof in de atmosfeer dan bij kolenstook. Het uitsluitend verbranden van hout in plaats van gas in huis en energiecentrales levert twee keer zoveel stikstof op. Energiebedrijf Vattenfall, de voormalige bruinkool-verstoker, wil nu bij Diemen een centrale bouwen waar per jaar maar liefst 18.000 voetbalvelden bos voor gekapt moet worden. Bomen zijn geen brandhout. Ze zijn nodig om langdurig CO2 op te slaan.

In 2019 importeerde Nederland 200.000 ton houtpellets uit Estland. Dit jaar gaat het om meer dan 4 miljoen ton voor “bijstook” in kolencentrales ( voor het gemoed als “biomassa-centrales” bestempeld.

The inconveniant truth: De Amer-centrale verstookt 29.000 bomen per dag en stoot daarbij veel te veel stikstof, zwaveldioxide, CO2, zoutzuur en fluorwaterstofzuur uit. Alle Nederlandse Natura 2000-gebieden worden door de stikstofemissie van de RWE/Amer getroffen. Het kabinet subsidieert deze centrale met €1,7 miljard. De voorgenomen snelheidsverlaging naar 100 km/uur op de snelwegen wordt door de vergunning grotendeels teniet gedaan.

RWE (eigenaar Essent) importeert houtpellets onder meer uit de V.S. en blijft dus vervuilen. Anno 2020: In het Eemsmondgebied is een gloednieuwe RWE-kolencentrale in gebruik genomen. Deze draait op poederkool en biomassa . De centrale, kan dan “twee miljoen huishoudens” in Nederland voorzien van “betrouwbare stroom”. Ooit wordt de centrale gereedgemaakt om in de toekomst CO2 af te vangen.  De poederkool is vermoedelijk geïmporteerde BRUINKOOL en de biomassa bestaat uit geïmporteerde resthout-brokjes (pellets). RWE beweert dat het met subsidie bijstoken van bos per jaar 1,3 miljoen ton CO2 spaart. Om de CO2-uitstoot van 8 jaar houtstook te compenseren is 64.000 hectare bos nodig. Pas na 40 jaar heeft dat “compensatie-bos” alle CO2 opgenomen wat RWE in 8 jaar de atmosfeer zal inblazen. Er wordt geen CO2 “bespaard” maar juist 10 Megaton uitgestoten. Daarvoor krijgen ze in 8 jaar tijd mogelijk 960 miljoen euro houtstooksubsidie.

Juli 2020. In een kamerbrief wordt gesteld (op grond van becijfering uit 2018 ! ) dat er 254 subsidie-aanvragen liepen of lopen voor bij-stook van hout in biomassa-centrales bij een “verplicht budget”van € 8,2 miljard. Onder het mom dat de herplant van gekapte bomen zorgt voor herstel van CO2-opslag en dat deze “move”dus klimaat-neutraal genoemd mag worden. Omdat biomassa-verbranding als CO2 neutraal geldt, worden de CO2 rechten die daarbij vrijkomen gebruikt om kolencentrales elders te ‘vergroenen’. Of te wel, met in Nederland gesubsidieerde biomassa-verbranding, kan de CO2 uitstoot elders vergroot worden.

Zeventig procent van de opgewekte energie in Duitsland komt uit steenkool en bruinkool. BRUINKOOL is een brandstof (van oorsprong biologisch) die in open mijnbouw wordt gewonnen. In Nederland wordt dit niet toegepast. In Duitsland wel en is daar zeer omstreden vanwege de milieubelasting. In het Ruhrgebied vreten monsterlijke mastodonten van metaal zich een weg in de aarde, hongerig naar energie. Agrarisch land  verandert over vele vierkante kilometers in een apocalyptisch maanlandschap: 40 vierkante kilometer grote gaten in de aarde voor de energiehonger van de Duitse economie: concessiegebieden voor bruinkool-winning, 45 miljoen ton per jaar welke de eigenaar van Essent-RWE-uitsluitend opgraaft voor de opwekking van elektriciteit.

Spoorboekje (naar het overzicht van de items): https://bit.ly/2oRFBTU