Energie-wissel, spoor 9b (zonstroom-verdieping)

het www adres van deze pagina is bit.ly/33855LZ

Het tekort aan transportcapaciteit van met zon en wind opgewekte stroom is een groot probleem. Het zou verschil uitmaken als de piekvraag kan worden opgevangen. Een piekvraag zie je als veel elektrisch vervoer aan de laadpaal gaat, de woning warm moet worden, het eten elektrisch wordt gekookt, de televisie aan gaat.……

De “vergeten”snelstijgende vraag naar koeling. De vraag naar elektrisch gekoelde gebouwen zal deze eeuw fors stijgen. Dat heeft verschillende oorzaken: toenemende welvaart, de bevolkingsgroei in warme, zonnige regio’s en toename van hitte als gevolg van klimaatverandering.

In Duitsland staan bij sterke wind al vaak de turbines stil omdat de te veel opgewekte stroom de vraag fors zou overtreffen. Ook in Nederland komt voor kleine projecten al snel de noodzaak voor netbeheerder om nieuw, dikke kabels te installeren. Maar zo’n net-verzwaring is tijd-en geldrovend. Nu wordt gedacht aan stroomopwekking waar vraag is en om bedrijven te laten verhuizen naar waar aanbod van elektriciteit is. En dát idee is ook lastig te realiseren. Bij voorbeeld omdat er nauwelijks zakelijke stroomvraag is nabij een mega-windpark in het IJsselmeer. Of omdat glastuinders niet willen verhuizen naar de Noordzee of naar een zonnestroom-park in de Friese prairie. Daarom kun je beter stroom verhuizen, bv de (bijna) gratis wind-stroom uit Duitsland naar Nederland. Netbeheerder Liander gaat in overleg met zakelijke stroomleveranciers omdat hun net de toelevering niet aan kan. Particulieren vallen niet onder de beperkingen tot aansluiting.

Anders gezegd:

Noord-Nederland dreigt overvol te raken met zonneweiden en windmolens, want daar en speciaal in Friesland is veel ruimte en de grondprijzen laag. Maar ook is het stroomleidingnet (de infrastructuur) NIET GESCHIKT voor het grotere aanbod van nu en straks.  Elektrische energie in de hoeveelheden die nodig zijn kan nog niet worden opgeslagen.  Oplossingen tegen die verstoppingen zijn dringend nodig, ook om op langere termijn te voorkomen dat het elektriciteitsnet onbetaalbaar wordt. Op de kaart van Fryslân zijn maar heel weinig “witte plekken” over, waar nog installatie-ruimte op het stroomnet is om zonnepanelen op aan te sluiten. De installatie van zonneweiden gaat veel sneller dan uitbreiding van het stroomnet van Liander en Tennet.

Eigenaren van wél aangesloten zonpanelen kunnen op mooie dagen hun stroom niet meer kwijt. Het elektriciteitsnet in de wijk is overvol. Omdat de netspanning geregeld boven 253 Volt uitkomt, vallen de omvormers geregeld uit:  niet vier of vijf keer per dag, maar vijftien tot negentien keer.  Idealiter is de spanning op het net 230 Volt. Maar als er veel stroom wordt gebruikt, zakt de spanning, en als zonnepanelen veel stroom leveren, stijgt het voltage. Officieel is een marge van 10 procent toegestaan.  Bij minder dan 207 V kunnen lampen gaan knipperen, en kunnen tv’s en andere apparaten uitvallen. Bezitters van zonpanelen kunnen het dak op om een doek over een stukje zonnedak te leggen of een deel van de panelen tijdelijk uit te schakelen, maar dát is geen zinnige oplossing. Onder onzinige oplossingen valt ook: laad je elektrische auto overdag op met zonnecellen. ALS je al zo’n kostbaar mobiel blik hebt, dan is dat ding overdag vast verplaatst naar de werkplek. En veel opladen/ontladen is voor een accu funest voor de levensduur.

Simpel uitgedrukt: ZON EN WIND ZIJN ONBETROUWBARE ENERGIE-LEVERANCIERS. Het is noodzakelijk dat er snel aanpassingen aan wet- en regelgeving worden doorgevoerd om capaciteitsschaarste aan te kunnen pakken. Een ingewikkelde zaak vanwege de grote belangen-tegenstellingen tussen commerciële partijen en netbeheerders; tussen al aangesloten en nieuwe aanbieders van stroom. Een sterke regie van de overheid is een vereiste. Het is zaak, dat netbeheerders de garantie krijgen dat hun investeringen (ook noodzakelijk om het overheidsbeleid m.b.t. de energietransitie te kunnen uitvoeren) kunnen worden gedekt uit de tarieven.

Januari 2020. Liander meldde, dat al in 2019 het piekvermogen is opgelopen tot 429 megawatt. De aansluiting van het Friese windvermogen stagneert al jaren. Nutsbedrijf Liander kampt met een capaciteitstekort op het transportnet en in de onderstations. De productie van windstroom zal de komende 2 jaar met 1600 miljoen Kwh kunnen groeien als de molens van windpark IJsselmeer en Hiddum-Houw kunnen worden aangesloten. Stroom kan opgezet worden van 220Volt naar hoogspanning, maar opslag van overcapaciteit is en blijft een nauwe “bottle-neck”. In het zonnige Australië viel kortgeleden het stroomnet uit omdat er wolken voor de zon kwamen, omdat er werd overgeschakeld naar noodstroom (opslag in batterijen) en omdat die voorziening werd overbelast. Ook een zware storm, een forse hagelbui of een sneeuwdek kan oorzaak zijn van een stroomstoring.

Zonne-parken (-velden,-weiden, -akkers) zijn daarbij grote ruimte- en subsidievreters. De Nederlandse ambities voor het opwekken van hernieuwbare energie zijn groot. Om verrommeling van heel Holland te voorkomen wil het Planbureau windmolens in clusters parkeren in dunner-bevolkte gebieden als Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland: een voor de regio-bevolking een verschrikkelijke miskleun. Sinds 2011 regisseren provincies de inrichting van het landschap, maar laten al te vaak de oren hangen naar de commercie. Enorme betonnen dozen aan de snelwegen blokkeren samen met ontiegelijk storende windmolens en “zonneweiden” het voormalige ruime landelijke zicht in de provincies. Landbouwgrond en groene weiden worden “overdonderd door zwartgeblakerde zonnevelden”. Daar komt nog bij dat paneel-installaties op daken (zoals recent van Thialf-Heerenveen steeds meer ONVERZEKERD blijven en ontmanteld moeten worden. Er kan brand ontstaan door slechte schakelingen en een brandbare ondergrond: de installatie is niet goed.

Data-Centra.

ZEEWOLDE December 2021: Data-Centra zijn gepland en werden toegestaan . Maar juist deze, ook die waarover vanavond in Zeewolde wordt gedebatteerd, zijn enorme energie-slurpers: soms gelijk aan of meer dan een provincie of een grote stad. Meer info op: http://bit.ly/33855LZ Een datacenter kan evenveel energie gebruiken als de Nederlandse spoorwegen: het zijn enorme stroom-slurpers. Juist de energie, opgewekt door grootschalige zonneparken en windweiden worden de bestuurders “verkocht” als energie VOOR DE HUISHOUDENS. Juist de energiecentrales zijn in handen van buitenlandse investeerders. En de Nederlandse “huishoudens” betalen de forse rekening en zitten ook nog in het koude donker.

De grote vraag is WAARVOOR wordt de stroom-afname door Data-Centers gebruikt: voor de goklust van enkelingen met investeringen in crypto-munten?

Fractievoorzitter Corina Straatsma van de provinciale GroenLinks: ”Wij hebben niets tegen datacenters. Maar dan op een wat kleinere schaal. Wij hebben problemen met deze hyperscale datacenters want die leggen toch een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie. Ook als je kijkt naar wat het maatschappelijk en economisch oplevert.”

Duitsland weigert de EU meer geld te betalen voor het halfgare klimaatplan van Frans Timmermans. Duitsland heeft er lang over nagedacht en jaren geëxperimenteerd. Hun conclusie: wind- en zonnestroom zijn ongeschikt als belangrijkste elektriciteitsbron.

“Zonpanelen zijn onbruikbaar voor betrouwbare elektriciteit. Als het stormt moeten ze worden stilgezet, ’s winters doen ze het niet, ’s nachts doen ze het niet, als er sneeuw op ligt doen ze het niet en als het fors hagelt gaan ze kapot. Het zijn netto energie-slurpers en met CO2 doen ze niks. Ze vermalen vogels en wieken van afgeschreven molens kunnen niet worden hergebruikt.”

ONKRUIDEN ? In Nederland is er nauwelijks ervaring met langjarige overdekking van de bodem met zonpanelen. Op het er onder opkomende onkruid als brandnetels en distels zetten hazen, konijnen, schapen, varkens en andere vierpoters geen bek. Boeren en buitenlui zijn niet gediend van de uitzaailingen tussen hun vertroetelde gewassen. Plots nu wordt gepleit voor opstelling van zonnepanelen in noord-zuid richting met wat afstand ertussen voor een zonnestraaltje, het inzaaien met schaduwlievend kruidenrijk gras om het bodemleven te ontzien.

23-JAN-2020: Onderzoek van Wageningse studenten bij vier grondgebonden zonvelden in Nederland laat zien dat het plaatsen van zonpanelen leidt tot het ontstaan van een ongunstig microklimaat onder de zonpanelen. Grondgebonden zon”parken” dekken grote stukken bodem af, waardoor licht en water wordt weggehouden en de bodem lokaal droger wordt. De verwachting is dat hierdoor de vegetatiegroei en het ontstaan van organische stof afnemen, zodat er minder voedsel beschikbaar is voor het bodemleven. Onder de zonpanelen komen minder regenwormen voor en is de ademhaling van de grond verminderd. Er komt een verschuiving in het type vegetatie: van zon-minnende vegetatie met veel grassen naar vegetatie die kan gedijen bij verminderde licht- en watercondities.

Diverse zaken bleven onderbelicht wanneer het gaat om het maximaal te behalen rendement en om de natuur te beschermen. Vogels en steenmarters kunnen een solar beschadigen. Vogels gaan onder de panelen nestelen. De ontlasting van de vogels verlaagt het rendement. Evenals woestijnzand, een sneeuwdek of ijs. Steenmarters zijn gek op de makkelijk bereikbare vogel-eieren en ze knabbelen graag aan de bedrading van de zonpanelen.

Heb je de FRYSLÂN-DOK- uitzending: Licht en schaduw over het zonnepark gemist? Dan kun je hier in de herhaling……………………….

Zonneparken staan er voor minstens 30 jaar en blokkeren andere, hoognodige aanpassingen van het landschap. Denk eens aan nieuw bos vanuit de opgave uit het klimaatakkoord. Omdat wordt ingezien dat het bedekken van enorm veel hectares aan kostbare landbouwgrond met zonpanelen tóch niet zo’n goed idee is, gaan “project-ontwikkelaars” proberen om DRIJVENDE paneelclusters door de ambtelijke molen te draaien. Even nadenken? Is de horizontale opstelling de beste? En hoe vergaat het dan met de onderwaterwereld ter plekke? En is elektro in het water zo’n goed idee? En als de panelen dubbelklappen bij een stevig windje b.v. op de voormalige Zuiderzee ? Vliegen die dingen bij kortsluiting in brand of niet?

Laag-bij-de-grondse opstelling van zonvelden is niet zo slim, want de grond eronder blijft droog en er groeien hooguit wat “onkruiden” waar koeien, geiten, schapen en varkens geen brood van lusten. Er onder maaien is ook niet mogelijk. Daarom is het slimmer om de zonneweiden op wat hogere poten te zetten. Dan kunnen de dieren eronder door en vinden de hoognodige schaduw in de zonniger omgeving. Aan de andere kant is een lage opstelling interessant voor klein gedierte zoals vogels, konijnen en insecten zoals bijen en vlinders: vanwege de bloeiende kruiden onder de panelen. Maar de boeren van omliggende percelen krijgen last van onkruidzaden. Lees ook > https://bit.ly/36r4gip