Stadsverwarming, de verdieping: WARMTE-NET

De kosten verwijdering van de aardgas-aansluiting, welke kunnen oplopen tot 800 euro, worden door de netbeheerders doorberekend in de tarieven voor klanten die aangesloten blijven op het gasnet.

————————————————————

Van het aardgas af? Dan hoeft een grote groep woning-eigenaren niet langer een flinke boete te betalen.

De overheid heeft bepaald dat in 2050 heel Nederland van het gas af moet zijn. De eerste stap is dat in 2030 de eerste 1,5 miljoen gebouwen verduurzaamd moeten zijn. Bijna alle Nederlanders zijn ervan op de hoogte en staat er achter. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister van Economische Zaken Wiebes, dat mensen die nu al van het gas af willen, niet langer een ‘afsluitboete’ van honderden euro’s hoeven te betalen. 

Eerder oordeelden de rechters al dat burgers niet voor de kosten hoefden op te draaien. Met deze TIJDELIJKE  regeling wil Wiebes onduidelijkheid wegnemen.  De maatregel is dus tijdelijk. Wiebes verwacht dat de regeling op 1 maart 2021 kan ingaan en van kracht moet blijven totdat de nieuwe energiewet er is. Daarna wordt de verdeling van de kosten opnieuw bekeken. Het is nog niet zeker wanneer die nieuwe wet er komt.

De tweede-kamerfractie van GroenLinks is blij met het besluit van de minister. “Het is belangrijk dat we burgers helpen deze stap te zetten en hen niet met onnodige en oneerlijke kosten opzadelen”, zegt Kamerlid Tom van der Lee. “Deze stap is alvast geregeld voor iedereen die vooroploopt en gasvrij wil gaan wonen”

BLIJVENDE ONZEKERHEID. De kosten voor verwijdering van de gasaansluiting, die kunnen oplopen tot 800 euro, worden in het vervolg door de netbeheerders doorberekend in de tarieven voor klanten die aangesloten blijven op het gasnet. Bij wijkgerichte aanpak is de opzet dat een groot deel van het huidige gasnet wordt afgesloten van aardgasleverantie. Weigeraars in koopwoningen en woning-huurders van eigenaren als woningbouwstichtingen worden onder deze maatregel belast met de blijvende kosten voor een aldaar blijvende gaslevering. Want in een “wijk” staan in de regel ook de huurwoningen van mensen met een smalle beurs. Voor de juist daardoor stijgende onredelijk hogere kosten voor de huurders is nog geen “tijdelijke”regeling bedacht.

Verplichte deelname aan een warmtenet.

Het probleem voor de inwoners is, dat aansluiting op een warmtenet VERPLICHT is en dat het tarief van die warmteleveranties wettelijk gekoppeld is aan de laatste, sterk stijgende GASPRIJS. MONOPOLIE: de voordelen gaan naar de exploitanten en de (verplichte) gebruiker betaalt onnodig teveel.

Voor grote stedelijke bebouwing blijkt het installeren van warmtenetten een probleem te zijn. Zo sloot in 2017 het Warmtebedrijf van Rotterdam een contract met Nuon om overtollige warmte te leveren aan 13.000 huizen in Leiden. Dit jaar werd duidelijk dat dat niet gehaald zal worden. De aanleg van de pijplijn is stil komen te liggen.

En zo liggen de zaken er ook voor m.b.t warmtelevering aan Rotterdamse huishoudens: de enorme hoeveelheden warmte die industrieën in de Rotterdamse haven in lucht en water lozen zou te gebruiken zijn voor het verwarmen van zo’n half miljoen huizen in Rotterdam. Een faillissement van het Warmtebedrijf kan de gemeente uiteindelijk honderden miljoenen euro’s gaan kosten.

Bij het Hoog-Temperatuur-warmtenet in Tilburg is het ook al geen koek en ei. In de Reeshof zijn leidingen van het warmtenet gesprongen in 1014, 2018 en 2019. Vrijwel alle warmte in dit net wordt geleverd door een KOLEN-centrale, de Amercentrale. De kolen in deze centrale worden geleidelijk vervangen door houtpellets uit het buitenland. Die bijstook kost 1,2 miljard euro aan extra subsidie.

In stad Groningen is het startsein gegeven voor de aanleg van 1,8 kilometer aan leidingen. Door die leidingen moet iets gaan stromen om woningen, bedrijven en instellingen te voorzien van duurzame energie. In den beginne was het de bedoeling om geothermie te gebruiken als alternatief voor aardgas, maar dat liep uit op een debacle. Die techniek zou namelijk aardbevingen kunnen veroorzaken. Daarom is er voorlopig een dikke streep gezet door het idee om geothermie te gebruiken. 

19-12-2019: In Leeuwarden is de weg voor Ennatuurlijk B.V. vrijgemaakt om op termijn leidingen voor warmtetransport in gemeentegrond te plaatsen. Een van de toekomstige warmtebronnen voor een stadsomvattend warmtenet zou een alsnog aan te boren GEOTHERMIEBRON in de polder Boxum worden. Motivatie is onder meer een voorgespiegelde 70% CO2-vermindering t.o.v. gebouw-verwarming door aardgas-gestookte C.V.-ketels.

Aanleg van de benodigde dikke buizen voor wijkverwarming is bijzonder kostbaar omdat andere tracés gevonden moeten worden dan een rijbaan of een reeds met leidingen vol-gelegd trottoir. En de temperatuur van dat (leiding)water moet constant op 80 graden worden gehouden, zowel bij grote als bij geringe vraag. En dat betekent groot energieverlies bij (ongewenste) grondverwarming. Het is verder nog maar de vraag of de beplanting van een (eventueel gebruikte) middenberm ( met gras, bomen en sierbeplanting ) zo’n ingreep kan overleven.

Voor een kordate aanpak van de Energie-Transitie zijn er nog gesloten deuren en hobbels. Eigenaren hebben niet voldoende informatie en huurders hebben er in de regel geen geld voor (over). Zo leert ons een studie van Marjet Rutte uit 2019. Zie > https://bit.ly/32uQ1IS

Spoorboekje (naar het overzicht van de items): https://bit.ly/2oRFBTU