TaalArk-Friesland-Hylpers

TaalArk-Fryslân-Hylpers

Het Hindeloopers is een dialect van het Fries, maar heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt, zodat het tegenwoordig behoorlijk van het gewone Fries afwijkt. In die zin is het vergelijkbaar met de Friese dialecten van Terschelling en Schiermonnikoog. Het Hylpers valt op door zijn conservatisme: verscheidene eigenschappen van het Oud-Fries zijn er nog in terug te vinden.

Na jaren van intensieve arbeid is het vernieuwde Hindelooper woordenboek nu gereed. Het telt meer dan 1000 pagina’s, een record voor een Fries dialect-woordenboek.

In een woordenboek kun je de UITSPRAAK van deze oeroude taal niet beluisteren en dát maakt conversatie tussen een inwoner en een buitenstaander vrijwel onmogelijk. In deze leergang TaakArk-Frysk-Hindeloopers is een start naar begrip mogelijk.

Op môie sómmerienden seten wy wol op ‘e basaalten moere by de haiven oer it Hylpers te praetjen.

Bittersweet, bittersweet priuwt dizze likje minnesang sol dyn aer wol eenkear fange as de fyne droppen ’t ryne

—————————————

Koningslied:

Wur ys op erde in laand te fynden,
Dot sók in braiven Koaning het;
Dy’t yn syn dwaen en yn syn leten
Altyd op rócht en ûnrócht let?


Dy’t noait gin kwestje mei syn bûren
Of enich meenske seekje sol;
Mar, óm de freade te behaalden,
Altyd wol graich het tójaen wol.


Ja, óm de ôrloch te ûntkómmen,
As ’t moaglik ys, earst dweit syn best;
En as er dot naat ken ferkriie,
Den steat, gelyk in pael só fest.


Den ’t haad wol bêdt oen graete machten,
Ja sômtiids wol oen twaa gelyk,
Jin’t him yn sterkte fier oertreffe;
Want hy het mar in heel lik ryk.


En as de noad begónt te naikjen,
Dot immen tjian him mekket twist,
Den rûndút tjian syn folk doert sizze:
“Hirbóppe ys myn lot beslist”

En mei een wynk, as hy ’t bejerret.
Ferskeidne toezen man sócht staen,
Jin ’t jerm frywollich sem oenbêde,
Om fôr him yn de daa te gaen.


Dot laand ys úzes, ’t ys ús Koaning,
Dy’t mei dy deugd syn troan fersiert;
Leet ús den nó ek nóchlik wêze,
Omdot men joo in feastdei fiert.


Kóm, dot we syn gesûndheid sûnge,
Syn frou en born, ja ’t hele hof,
En alle jin, dot ús regearje,
Gelók en seagen, ear en lof.