VERKIEZING-mailhits bit.ly/3BDL6XP

Mailhits zijn onderliners om met je post mee te sturen: gewoon KIEZEN, kopiëren, plakken bij je bericht ter ondersteuning van de inhoud.

ELKE MAILHIT heeft hier een eigen adres en een VERKORTE VERSIE daarvan ( een bit.ly ) of een QR-code is gemakkelijk verkrijgbaar en deelbaar.

POLITICI SCHENKEN ….WOORDEN ALS WATER…..DE REST REST…..EEN KATER

Voornaam-generator dochter.

Adalgard : edele -> Adal + gard <- beschermster   /
Alemke:  edele -> adel+helm <-beschermster    /
Alyt:  edele -> adal+ vrouw met een edele aard
Benine: = vriendelijk  -> ber=beer -> Bernou:  beer + ber+wih <-heilig   /  
Berke: = schitterende geest
Dibbe(l)t:       diet+burch = moedige onder het volk
Dibbrich:       diet+burch = beschermster van het volk
Doutsen :      dubh=donker -> donkere duif <- do   /
Edwer:           ed/ad+war/wer = hoedster met een goede aard
Elbrich :        albe+rik = macht over natuurlijke wezens
Ethelmod:    ethel+mos = edel van geest
Fardau :      vrede ->fred+wih <-gewijd  /   Folkau :    volk-> folk+wih <-heilig  Fremerke:     vrede -> fred+mar  <-beroemd   /  Gadau :     goed ->god+wih <-heilig    /  waarde -> geld -> Gelbrech    burg – beschermster   /  
Geldou           geld= waarde   geld+wih <-heilig    /
Gerbrich      speer -> ger+brich   <-beschermster.
Gerlind        speer = ger+lind  = schild van lindehout.
Hadewich      strijd = hade+wich  = heilige strijd   /
Hatheburch     hadu+burg   = strijd+beschermster.
Hearou            her+wih        = leger+heilige.
Hildegard        hild+gard      = strijd+erf
Libbrich     lief  -> liaf+burg   <-bescherming   /   Ludewei    volk -> liud+wih  <-heilig    /
Meinou :  megin+wich   = krachtig+strijdster
Moeder:   moed+her       = innerlijke moed+leger
Oberta :      od+bert             = erfbezit+glanzend
Reinanke:    regin+nand    = raad+heersen
Reinolda:     regin+wald     = raad+heersen
Reinou:          regin+wih      = raad+heilig
Swithburch:  swith+burg  = sterke+beschermster.
Thialda:       thiad+wald     = volk+heerseres.
Uretse:          odel+rik          = machtig door erfbezit.
Tsjibbet:      diet+bald        = volk+moedig.
Tsjibbrich:  diet+burg        = volk+ beschermster.
 Welmoed: wel+moed      = wil+moed.
Wibrich:      wih+burg       = strijd + bescherming.
Wibrecht:    wih+burg        = strijd+bescherming.
Wiberta:       wih+bert         = strijd+schitterend.

dapper, vooraanstaand=Frama- Fries=Fries-    vrede=Frithu-  verstandig,wijs=Frode-  voorname vrouw=Frou- ook Frouwa- wagend=Gadû-    levenslustig=Gal- tak=Gard-omslotenruimte=Gard- behorend tot het volk der Goten=Gaut- geven, gastvrijzijn =Gebban-

SESAME- STIJL (taalhulp)

Een eenvoudige TAALHULP voor kleine en grote beginners in de vertaalkunde. BEDENK, ZOEK en VIND de ontbrekende woorden.

01 Mannichien moat …… wêze om …….. foar ús te wurden.

Mannichien moat dea wêze om libben foar ús te wurden.

————————————————————

libben

Friese Volksverhalen, mythen en sagen.

001 Volksverhaal HET HUIS MET DE NEGENENNEGENTIG VENSTERS

001 Folksferhaal IT HUSS MEI DE NIJNJUFTIGE WINDOWS

  • 1 – In soan fan in earme Noardfryske boer gie foar de hân fan in rike boeredochter. Hy mocht him graach en har mem mocht ek de stoute jonge man. Allinich de heit fan it famke tocht dat hy net goed genôch wie foar syn dochter. 2 – De jonge makke him no soargen oer in manier om fan gedachten te feroarjen fan ‘e rike boer. Hy ferkocht syn siel oan ‘e duvel op betingst dat de lêste him en syn takomstige breid in prachtich hûs mei 100 finsters bouwe. It hûs moast foar de oare moarns klear wêze. 3 – De duvel sette mei syn helpmiddels oan it wurk en de konstruksje gie sa ûnfoarstelber rap fuort dat de oansteande brêgeman bang waard. Hy flechte midden yn ‘e nacht nei de pleats fan syn buorman wêr’t de mem fan syn famke tafallich wie. Se wist goed advys. De jonge moast nei de hok en de hoanne wekker meitsje. Dit waard krekt berikt doe’t 99 finsters al yn it nije hûs wiene ynstalleare. 4 – In jonge duvel kaam krekt mei it lêste finster oanrinnen doe’t de hoanne begon te kraaien. As resultaat rûnen alle duvels hastich fuort. En sa wie de jonge boer wer frij en eigner fan it prachtige hûs wêr’t hy mei syn leafste wenje koe. Dat hûs mei 99 ruten is der noch. It 100e finster koe noait ynstalleare wurde, want mei elke poging waard it de folgjende nacht brutsen. In ferhaal út FRYSKE SAGEN EN MYTHEN (J.P. Wiersma 1973).
  • Bewerk deze GoogleTranslate-variant naar modern Frysk met inachtneming van alle regels voor spelling en zinsconstructies.