OANT MOARN leergang Friese taal.

Handige informatie over deze gratis leergang vind je op het adres

https://bit.ly/3kDoeRA

ofwel ++ Ynfo Oant Moarn

Oudere oefeningen tref je op het adres https://bit.ly/2U2JF3Q

en zegt op zeker ogenblik tegen de ooievaar: ‘Kom op jongen, geef nu maar toe dat je de weg kwijt bent!’

– Der fljocht in earrebarre troch de loft mei in grut ruft yn ‘e snaffel. Er vliegt een ooievaar door de lucht met een grote luier in z’n snavel.Yn dat ruft hinget in âld mantsje fan yn de 80. In die luier hangt een oud mannetje van in de 80.It mantsje sit te flokken tsjin de stjerren en seit op in stuit tsjin de earrebarre:‘Kom op jonge, jou no mar ta datst it paad bjuster bist!’ Het mannetje zit te vloeken tegen de sterren en zegt op zeker ogenblik tegen de ooievaar: ‘Kom op jongen, geef nu maar toe dat je de weg kwijt bent!’

Eerst even ontspannen met een PIANO-TWEET van Joost Brands.

– Der fljocht in earrebarre troch de loft mei in grut ruft yn ‘e snaffel. Er vliegt een ooievaar door de lucht met een grote luier in z’n snavel.Yn dat ruft hinget in âld r: ‘Kom op jongen, geef nu maar toe dat je de weg kwijt bent!

– Der fljocht in earrebarre troch de loft mei in grut ruft yn ‘e snaffel. Er vliegt een ooievaar door de lucht met een grote luier in z’n snavel.Yn dat ruft hinget in âld mantsje fan yn de 80. In die luier hangt een oud mannetje van in de 80.It mantsje sit te flokken tsjin de stjerren en seit op in stuit tsjin de earrebarre:‘Kom op jonge, jou no mar ta datst it paad bjuster bist!’ Het mannetje zit te vloeken tegen de sterren en zegt op zeker ogenblik tegen de ooievaar: ‘Kom op jongen, geef nu maar toe dat je de weg kwijt bent!’

oievaarom op jongen, geef nu maar toe dat je de weg kwijt bent!’

Hjoed en moarn leit de FOKUS OP ???

de ooievaar: ‘Kom op jongen, geef nu maar toe dat je de weg kwijt bent!

WOLKOM

HJOED EN

OANT MOARN

oefening Dozyn 18/213  


As de hoanne in aai leit, kraaie de hinnen.

Als de haan een ei legt, kraaien de kippen.

HERHAAL voor de perfecte uitspraak: HOANNE

Oudere OANT MOARN-oefeningen tref je ook op het adres: bit.ly/36nWsk9


BONUS-AANBIEDING Fryske Spraak-KLANKEN: bit.ly/3qLgTil

FERRAS IMMEN MEI IN FRYSKE TAAL – FLINTER ÚT DIZZE SIDE: bit.ly/3x4GAhD


184. Alle rieders binne gjin dieders.
Betekenis: Niet alle raadgevers zijn doeners