Friese Volksverhalen, mythen en sagen.

001 Volksverhaal HET HUIS MET DE NEGENENNEGENTIG VENSTERS

001 Folksferhaal IT HUSS MEI DE NIJNJUFTIGE WINDOWS

  • 1 – In soan fan in earme Noardfryske boer gie foar de hân fan in rike boeredochter. Hy mocht him graach en har mem mocht ek de stoute jonge man. Allinich de heit fan it famke tocht dat hy net goed genôch wie foar syn dochter. 2 – De jonge makke him no soargen oer in manier om fan gedachten te feroarjen fan ‘e rike boer. Hy ferkocht syn siel oan ‘e duvel op betingst dat de lêste him en syn takomstige breid in prachtich hûs mei 100 finsters bouwe. It hûs moast foar de oare moarns klear wêze. 3 – De duvel sette mei syn helpmiddels oan it wurk en de konstruksje gie sa ûnfoarstelber rap fuort dat de oansteande brêgeman bang waard. Hy flechte midden yn ‘e nacht nei de pleats fan syn buorman wêr’t de mem fan syn famke tafallich wie. Se wist goed advys. De jonge moast nei de hok en de hoanne wekker meitsje. Dit waard krekt berikt doe’t 99 finsters al yn it nije hûs wiene ynstalleare. 4 – In jonge duvel kaam krekt mei it lêste finster oanrinnen doe’t de hoanne begon te kraaien. As resultaat rûnen alle duvels hastich fuort. En sa wie de jonge boer wer frij en eigner fan it prachtige hûs wêr’t hy mei syn leafste wenje koe. Dat hûs mei 99 ruten is der noch. It 100e finster koe noait ynstalleare wurde, want mei elke poging waard it de folgjende nacht brutsen. In ferhaal út FRYSKE SAGEN EN MYTHEN (J.P. Wiersma 1973).
  • Bewerk deze GoogleTranslate-variant naar modern Frysk met inachtneming van alle regels voor spelling en zinsconstructies.