Frysk sprekwurd

LOOC-Frysk Listen to Femke:

Bûter, brea...Vignet LOOC op 150

Bûter, brea and griene tsiis, who can’t say that is not a real Frisian.

Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

Boter, roggebrood en groene (verse) kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries..

Elke spreuktegel uit deze bijdrage kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken. Middels deze QR-sprekwurd kun je elke week een ander Fries spreekwoord of sei-siswize ophalen met je QR-lezer.

GoogleTanslate > https://bit.ly/2HruU1a