LOOC-FRYSK cursus, geregeld ververst op adres bit.ly/3ovZCcu

Tauwen swypkje de mêst,  wetter babbelet súntsjes,  in hoanne yn ‘e fierte. Lûden fan de stilte.

Touw tegen de mast, zacht watergebabbel, een haan in de verte…Klanken van de stilte.

Ropes lashing the mast , water is babbling gently, a distant cock’s crowing. Soft sounds of silence.

Ik rûn iensum om, ik moete inkeld mysels myn ienlik fertriet.